Saturday, December 13, 2014

Ἡ ὑπὸ Θεόδώρου Γαζῆς γεγραμμένη παράφρασις τῆς τοῦ Ὁμήρου Ἰλιάδος

Ἡ τοῦ Ὁμήρου Ἰλιὰς κάλλιστόν τε καὶ ἐνδοξότατον ἔργον ἐστίν. Διὰ τούτου πολλαὶ δὴ αἱ τῆς Ἰλιάδος ἐκδόσεις. Αὑται δὲ αἱ ἐκδόσεις διαφέρουσιν τῶν ἄλλων ἔχουσαι τὴν τοῦ Θεοδώρου Γαζῆς παράφρασιν. Ὁ γὰρ Θεόδωρος Γαζῆς ἐβίωσε ἐν τῷ δεκάτῳ καὶ πέμπτῳ ἀιῶνι μετά Χριστόν, σοφὸς καὶ γραμματικὸς ὤν.  Μεταξὺ δὲ τῶν τοῦ Θεοδώρου γραφῶν, οὐκ ὀλίγα ἑρμηνεύματα ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς εἰς τὴν Ῥωμαϊκὴν ὑπάρχει. Ἐγράψε δὲ ὁ Θεόδωρος Γαζῆς καὶ παράφρασίν τινα τῆς Ἰλιάδος ἐν τῇ Ἀττικῇ διαλέκτῳ.  Οἱ μὲν  τὴν τοῦ Ὁμήρου διάλεκτον εἰδότες δύνανται οὖν τὴν Ἀττικὴν μανθάνειν· οἱ δὲ τῆς Ἀττικῆς ἔμπειροι μαθόντων τὴν τοῦ Ὁμήρου γλῶτταν. Εἵλετε οὖν ἢ τὴν μέσην ἔκδοσιν ἢ τὴν μεγάλην.

 Ὁ Ὅμηρος

Ὁ Θεόδωρος Γαζῆς
Iliad with Paraphrase of Theodorus Gaza (Tome I and II)  Iliad with Paraphrase of Theodorus Gaza (Tome III and IV)
Τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον μέρος τῆς μέσης ἐκδόσεως

Iliad with Paraphrase of Theodorus Gaza (Tome I and II)  Iliad with Paraphrase of Theodorus Gaza (Tome III and IV)
 Τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον μέρος τῆς μεγάλης ἐκδόσεως

Thursday, November 27, 2014

Πολλαὶ ἠχωγραφαὶ παρὰ Ἀρίφρονος

Νεωστὶ εὕρηκα, ὦ φίλοι ἀναγνῶσται, ὅτι πολλαὶ ἠχωγραφαί εἰσιν ὑπὸ τοῦ  Ἀρίφρονος ποιηθεῖσαι. Οὐ μὲν οἶδα τὸ ἀληθινὸν  τοῦ Ἀρίφρονος ὄνομα, λέγω δὲ τούτον τὸν ἀνδρά. Ὁ δὲ Ἀρίφρων χρᾶται τῇ Ἀττικῇ προφορᾷ. Ἀκούσατε οὖν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἵνα εἰωθότες γένοισθε  ἐκείνῃ τῇ μουσικῇ προφορᾷ.

Ἀρίφρων  ἦν τοῦ  ὀστρακισθέντος Ξανθίππου πατήρ
 Ὁ δὲ Ξάνθιππος  ἦν τοῦ Περικλέους πατήρ.
Ὁ δὲ Περικλῆς ἀδελφὸν  Ἀρίφρων ὀνόματι εἶχε. 
Ἀρίφρων ὁ  τῆς Σικυῶνος ποιητὴς ἦν.
Ἔγραψε γὰρ ὕμνον τὴν Ὑγιείαν θεὸν ἐπαινοῦντα.

Sunday, November 23, 2014

Ἠχωγραφαὶ τῆς τοῦ Ἰακώβου ἐπιστολῆς

Papyrus 23 James 1,15-18.jpg
Πάπυρος τὴν τοῦ Ἰακούβου ἐπιστολὴν ἔχουσα 
Ὁ Στέφανος, ἔμπειρος τῆς ζώσης Ἐλληνικῆς γλώττης ὤν, νεωστὶ ἔδωκεν ἧμιν καλὴν ἀνάγνωσιν τῆς τοῦ Ἰακούβου ἐπιστολῆς. Ἀκούσατε οὖν, ὦ φίλοι, τὰς ἠχωγραφὰς ἅς ὁ Στέφανος  οὕτως ῥᾳδίως  ἀναγιγνώσκει ὥσπερ ἂν ἐν τῇ Βρεταννικῇ ὦσιν. Διατί, ἠρώτησα τὸν Στέφανον, τὴν τοῦ Ἰακώβου ἐπιστολήν ἤρξω φωνῇ μεγάλῃ ἀναγιγνώσκειν; Ἴσως ὅτι  νῦν τέκνον Ἰάκωβος ὀνόματι ἐχεις; Ἀποκρινάμενος εἶπεν ὁ Στέφανος· πανύ γε, ἄλλ' ἀεὶ φιλῶ ταύτην τὴν ἐπιστολήν. Χάριν τοιγαροῦν ἔχωμεν τῷ Στεφάνῳ, προσδοκῶντες πολλὰς ἄλλας ἐχωγραφὰς  παρὰ αὐτοῦ.

Tuesday, November 11, 2014

Ὁ Ἀλέξανδρος· τὸ Ἑλληνικὸν παίδιον


Καινὸν βίβλον ἐπιγραφῇ Ὁ Ἀλέξανδρος· τὸ Ἑλληνικὸν παίδιον ἐδώθη ἐν τῇ  Ἱσπανίᾳ. Τοῦτο  μὲν τὸ βιβλίον ἐκ τοῦ   ὑπὸ τοῦ Ρουσε γεγραμμένου τὴν ἱστορίαν λαμβάνει, ἔχει δὲ ὑπομνήματά τε καὶ εἰκόνας τὰ τῶν λόγων σημεῖα δεικνύσας ὡς τὸ Ἰταλικὸν ἐπιγραφῇ Ἀθήναζε βιβλίον ἔχει. Ἡ μὲν τοῦ βιβλίου εἰσαγωγὴ ἐν τῇ Ἱσπανικῇ γέγραπται, ὅλον  δὲ τὸ λοιπὸν  ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ἐστιν.Ἐὰν δέ τις τὸ βιβλίον ἀγοράσῃ, καὶ ἠχωγραφὰς ἕξει. Ἔστι καὶ βιβλίον τὰς ἀσκήσεις ἔχον. Ἐπαινῶ οὖν τὸν Μάριον Δίαζ Ἀυίλλα ὡς ὠφέλιμον καὶ καλὸν ἔργον ποιήσαντα.

Wednesday, October 22, 2014

Ἡ Ἑλληνικὴ φωνὴ κατὰ τὸν Ρουσε.

W.H.D. Rouse
Ὥσπερ ἐπεποιήκει δοὺς τοὺς τοῦ Λουκιανοῦ διαλόγους, τοὺς  ὑπομνήματα  τοῦ Ρουσε ἔχοντας, οὕτως καὶ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ὁ Ἰωὴλ  ἔδωκε ἡμῖν θυαμάσιόν τι τοῦ Ρουσε · ποικίλας  ἐκείνου τοῦ διδασκάλου ἠχωγραφὰς τὴν τῆς Ἑλληνικῆς  φωνῆς προφορὰν δεικνύσας. Ὁ γὰρ μὲν Ιωὴλ ἤδη τὸ πρῶτον τῶν ἠχωγραφῶν μέρος ἐδεδώκει, τὸ τῶν γραμμάτων φωνὴν ἔχον, νεωστὶ δὲ εὗρεν ἐν τῇ Βρεταννικῇ βιβλιοθήκῃ  τὸ δεύτερον, ὅπου ὁ Ρουσε ἀναγιγνώσκει τινὰ τοῦ Δημοσθένους καὶ τοῦ Σοφοκλοῦς καὶ τοῦ Ὁμήρου καὶ τοῦ Πινδάρου. Χάριν οῦν ἔχομέν σοι, ὦ Ἰωήλ, διὰ ταύτην θαυμαστὴν εὕρεσιν.


Ὁ Ἰωήλ

Thursday, October 16, 2014

Περὶ ποικίλων Ῥωμαϊκῶν τε καὶ Ἑλληνικῶν τῆς ὁμιλίας ῥητρῶν ἐνχειρίδιον

Image
$5.00
Ὡς ἐν τῇ εἰσαγωγῇ γέγραφε, Φρανμοράριος ὁ Βενεζευλανός, περὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς τε καὶ τῆς Ἑλληνικῆς σοφὸς ὤν, ἀπὸ φίλου τινός σου ἀποδεξάμενος βιβλίον τι τὰς τῆς ἐν ἐκείναις ταῖς γλώτταις ὁμιλίας ῥήτρας ἔχον, ἀφῆκε δωρεὰν αὐτὸ πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις. Τοῦτο γὰρ τὸ ἐγχειρίδιον πολὺ χρήσιμόν ἐστι τῷ τε λαλεῖν καὶ τῷ φράφειν.  Διὰ δὲ τοῦτο ἔδοξέ μοί γε ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου παπυρικὴν ποιῆσαι, ὅπως ῥᾴδιον οἱ πολλοὶ αὐτῷ χρῶνται. Τὸ δὲ βιβλίον μόνον πέντε δολλαρίων πωλοῦται.

Λάβετε ὧδε τὸ ἀρχεῖον 

Sunday, October 5, 2014

Μέλλοντα ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ

Ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις σπουδάζω διορθῶν δύο χρήσιμα βιβλία· τὸ μὲν ἡ τῶν γλωττῶν θύρα ἀνεῳγμένη, ὃ ὁ Φίλιππος ὁ βέλτιστος μαθητὴς  μετέγραψε · τὸ δὲ οἱ οἰκεῖοι διάλογοι τοῦ Ποσσελίου, οὕς ἡ διδάσκαλος Διάνη Ἰωαννίδης παρεσκεύασε. Τελεύσας δὲ ταῦτα τὰ ἔργα, τοῦ Θεοῦ βοηθοῦντος, ποιήσω ἠχωγραφὰς τῶν διαλόγων.  Ἔπειτα θέλω μεγάλῃ φωνῇ τοὺς κατεστερίσμους  ἀναγιγνώσκειν. Προσδοκᾶτε οὔν, παρακαλῶ ὑμᾶς.

Ἰωάννης ὁ Ποσσέλιος ὁ υἱός. 

Saturday, September 20, 2014

Τὰ Ἑρμηνεύματα

Τὰ Ἑρμηνεύματα εἰσιν τέσσαρες διάλοιγοι καὶ Ῥωμαϊστὶ καὶ Ἑλληνιστὶ γεγραμμένοι ὐπὸ διδασκάλου τινὸς ἐν τῷ τρίτῳ αἰῶνι μετὰ τὴν Χριστοῦ γενετήν. Τινὲς δὲ ἐνόμιζον ἁμαρτάνοντες ὅτι ὁ Δωσίθεος ὁ γραμματικὸς ἔγραψεν αὐτά. Οἱ δὲ διάλογοι χρήσιμοί εἰσιν τοῖς μὲν μαθηταῖς τὰ γλώττα μανθάνουσιν, τοῖς δὲ σοφοῖς τὸν  τῶν πάλαι ἀνθρώπων  βίον ἐπιζητοῦσιν. Ἀνέγνων δὲ φωνῇ μεγάλῃ τὰ Ἑρμηνεύματα ἠχωγραφὰς ποιήσας ἵνα καὶ χρησιμώτερα εἶεν τοῖς μαθηταῖς. Καὶ εὔχομαι κινούμενα μετὰ εἰκόνων ὑπό τινος ποιηθήσεσθαι, ἵνα ἡ τῶν λόγων σημείωσις  φανερὴ ᾖ. Τίς οὖν ποιήσει τοῦτο; Πάντα τὰ ἀρχεῖα   HTTPS Torrent 

ἥλιος ἀνέτειλεν

Wednesday, September 10, 2014

Τετελεύτηκα τὴν ἀνάγνωσιν ῥᾳδίαν τε καὶ ἐπιτηδείαν ἐκ τῆς τοῦ Ξενοφῶντος Ἀναβάσεως

Θάλαττα, θάλαττα, βοῶσιν οἱ Ἕλληνες.
Πολλοὶ μαθηταὶ ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ μανθάνουσιν τὴν Ἑλληνικὴν ἀναγιγνώσκοντες τὴν τοῦ Ξενοφῶντος Ἀνάβασιν.  Αὕτη μὲν ἡ βίβλος ῥᾳδίων ἐστὶ τοῖς νέοις μαθηταῖς ἢ  ἄλλαι γραφαὶ ἐν τῇ Ἀττικῇ διαλέκτῳ γεγραμμέναι, χαλεπωτέρα δὲ ὥστε τὸ μὴ τὴν ἠχωγραφὴν αὐτῆς συνιέναι. Διὰ τοῦτο ἄμεινόν ἐστι τοῖς ἀρχομένοις γε ἀκούειν τὴν ἀνάγνωσιν ῥᾳδίαν τε καὶ ἐπιτηδείαν, ἣν ἐνταῦθα εὑρήσεσθε. Τοῦτο γὰρ τὸ βίβλιον Βρεταννικοὶ διδάσκαλοι μὲν συνέλεξαν, ἐγὼ δὲ φωνῇ μεγάλῃ αὐτὸ ἀναγνοὺς, τὰς ἠχωγραφὰς ἐποίησα. Πᾶσαι δὲ αἱ ἠχωγραφαὶ καρτεροῦσιν διὰ τεττάρων ὡρῶν καὶ τεττάρων καὶ τριάκοντα λεπτῶν. Ἐλπίζω οὖν ὑμᾶς χρήσεσθαι αὐταῖς.   Εὰν δὲ σφάλματα εὑρίσκητε, παρακαλῶ γρωρίζειν με.


  Πάντα τὰ ἀρχεῖα  HTTPS Torrent 


Sunday, August 31, 2014

Ὁ αὐτόμορφος τρόπος

Ἰάκωβος τοῦ Δονάλδου
Ἰωάννης Οἰρβεργ
Ἰάκωβος τοῦ Δονάλδου, φιλόσοφος καὶ θεόλογος καὶ διδάσκαλος ὤν, πολλάκις γράφει περὶ τοῦ τὴν Ἑλληνικὴν διδάσκειν. Ὁ γὰρ Ἰάκωβος φιλεῖ τὸν αὐτόμορφον τρόπον τοῦ πάσας τὰς γλώττας μανθάνειν. Ὁ δὲ ἐνδοξότατος διδάσκαλος ταύτης τῆς μεθόδου ἦν Ἰωάννης  Ὀιρβεργ, ὁ τὰς  βίβλους τὰς ὀνόματι ἡ Ῥωμαϊκὴ γλώσσα τε καὶ ὁ Ῥωμαῖος οἶκος οὔσας  γράψας. Ὁ δὴ μὲν Ἰάκωβος ἤρξατο μεθερμηνεύειν ταύτας τὰς βίβλους εἰς τὴν Ἑλληνικήν, οὐ δὲ ἐξουσίαν ἔχει τοῦ τό ἔργον ἐπιτελεῖν. Οἱ γὰρ νόμοι οὐκ ἐπιτρέπουσιν αὐτῷ. Διὰ τούτου ὁ Ἰάκωβος ἐμετάφρασεν ἤδη δύο κεφάλαια ἄλλου  δωρεάν  βιβλίου τινὸς κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὄντος. Εὐχομαι δέ γε τὸν Ἰάκωβον γράψοντα ὅλον τὸ βιβλίον . Ἀγαθῇ τύχῃ.

Sunday, August 17, 2014

Ἡ τῶν γλωττῶν θύρα ἀνεῳγμένη

Johan amos comenius 1592-1671.jpg
Ἰωάννης Ἀμὼς Κομένιος (͵ΑΦʹϞʹΒʹ - ͵ΑΧʹΟʹ)

Ὁ Κομένιος, ὁ ἔνδοξος Μοραβικὸς διδάσκαλος, πολλά τε καὶ καλὰ ἔγραψεν ἵνα οἱ μαθηταὶ  τὴν Ῥωμαϊκὴν μανθάνοιεν ὡς ζώσας γλώσσαν. Μεταξὺ δὲ τούτων ἔργων, Θεόδωρος Σίμων Ὅλσατος   τὴν βίβλον, τὴν ὀνόματι ἡ τῶν γλωττῶν θύρα ἀνεῳγμένη, εἰς τὴν Ἑλληνικὴν μετέφρασεν. Τύποι μέν τινες τῆς μεταφράσεως ταύτης ἐν τῷ διαδικτύῳ πάρεισιν, πάντες δὲ παλαιοὶ ὄντες τε καὶ τὰ δύσκολα τοῖς νῦν ἀνθρώποις συμπλέγματα ἔχοντες. Ἕνεκα δὲ παραδείγματος, σύμπλεγμά ἐστι τὸ γράφειν στ ὡς Ϛ. Νῦν δὲ μεγίστην χάριν ἔχωμεν τῷ Φιλίππῳ, τῷ μεταγράψαντι τὴν βίβλον ἐς τοῦτο τὸ ἀρχεῖον. Χρὴ μὴν πάντας τοὺς φιλέλληνας ἐπαινεῖν τὸν Φίλιππον ὑπὲρ τούτου τοῦ ἔργου. Ὅπου ἂν δὲ σφάλμα τι  εὑρίσκητε, ὑπόμνημα γράφετε. 


Saturday, August 9, 2014

Οἱ ἐπιτήδειοι τοῦ Λουκιανοῦ τοῦ Σαμοσατέως διάλογοι
Εὐχαριστῶ δὴ τῷ Ἰωὴλ τῷ  χρήσιμον βιβλίον τί μοι δείξαντι. Ἤδη γὰρ ᾔδειν τοὺς τοῦ Λουκιανοῦ  τοῦ Σαμοσατέως διαλόγους ἀπὸ τοῦ Ῥουσε τοῦ ἀρίστου διδασκάλου ἐπιτήδειους πεποιημένους. Ὁ γὰρ Ῥουσε πολλὰ καὶ καλὰ ἔγραψεν ἵνα τὴν τε Ἑλληνικὴν καὶ τὴν Ῥωμαϊκὴν διδάσκοι ὡς ζώσας γλώσσας. Ῥᾳδίως μὲν οἱ ἐπιτήδειοι  τοῦ Λουκιανοῦ διάλογοι εὑρίσκονται, τὰ δὲ Ἑλληνικὰ ὑπομνήματα οὔ. Διὰ τούτου ἐπαινῶ τὸν Ἰωήν, ὅς οὐ μόνον εὗρε τὰ Ἑλληνικὰ ὑπομνηματα, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς φιλέλλησιν ἔδωκε· κῦδός σοι, ὦ Ἰωήλ. Νῦν δὲ καὶ ἄλλον βιβλὶον χρή  με ἀναγιγνώσκειν. Μὴ οὖν ἀργὸς  ἴσθι, ὦ Βεδεῦρε.  


Ὁ ἸωήλW.H.D. Rouse

Friday, July 25, 2014

Λεξικὸν χρήσιμόν τι

Ἐν τῷδε τῷ λεξικῷ ἐισιν οἱ τῶν Ἑλληνικῶν ποιητῶν λόγοι μεθερμηνευθέντες εἰς τὴν Ῥωμαϊκήν τε καὶ εἰς τὴν Βρεταννικήν. Εὑρήσεσθε δὲ ἐνθα καὶ τὴν τῶ συλλαβῶν ποσήτην, τοῦτ'ἔστι πότερον συλλαβή τις βραχεῖά ἐστιν ἢ μακρά. Ἡ δὲ τιμὴ ταύτης τῆς βίβλου ἐστὶ μόνον τρία καὶ δέκα δολλάρια.

$13

Wednesday, July 16, 2014

Περὶ τῶν λεξικῶν τοὺς νέους τε καὶ οἰκείους λόγους ἐχόντων

Χαίρετε, ὦ  φίλοι. Γέγραφα μὲν τήνδε τὴν γραφὴν πρὸ πολλῶν μηνῶν, οὔπω δὲ εὕρεκα λεξικὸν ὡς τὸ τῆς Σιγρίδεως Ἄλβερτ.


Πολλὰ μὲν λεξικὰ τοὺς νέους τε καὶ  οἰκείους λόγους ἔχοντα ἐν τῷ διαδικτύῳ πάρεστιν, ἅτινα δὲ ὠφέλιμα νομίζω. Ὁ δὲ  Ἰωάννης Κοδερχ ἔχει τόδε τὸ λεξικὸν ἐν τῷ καλῷ τόπῳ αὔτου, ὅπου τὰ νέα Ἑλληνιστὶ γεγραμμένα ἀναγιγνώσκομεν. Ὁ δὲ Ἀνδρέας Οὐίλσον τόδε τὸ λεξικὸν ἐποίησε τὸ βιβλίον τὸ ὀνόματι Ἄρειος Ποτήρ ἑλληνίσας. Ἔπειτα ὁ Λεωνίδας τοῦ Σωρένος ἔχει τόδε τὸ Ἀττικὸν λεξικὸν ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ.Τέλος δὲ εὗρον τόδε τὸ λεξικὸν ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου Βλάκι γεγραμμένου. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα μείω λεξικά. Ταύτα μὲν τὰ λεξικὰ καλά ἐστιν, οὐ δὲ ἀρκοῦντα. Βούλομαι γὰρ εὑρίσκειν τοιοῦτο λεξικὸν ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ὥσπερ τό Imaginum Vocabularium Latinum ὑπὲρ τῆς Ῥωμαϊκῆς τὸ ἐκ Σιγρίδεως Ἄλβερτ ἐκδοθέν.
Τοῦτο γὰρ τὸ λεξικὸν τρία μέρη ἔχει. Ἐν δὲ τῷ  πρότῳ, αἱ εἰκόνες δεικνύασιν ὅ ἂν οἱ λόγοι σημαίνωσιν. Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ, ἕκαστος τῶν Ἑλληνικῶν λόγων ἐν πέντε ἄλλας γλώττας μεταγέγραπται.Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ μέρει, οἱ λογοὶ ἐν τοῖς ἄλλαις γλώσσαις μετὰ τοῦ τῆς τὴν εἰκόνα ἐχούσης σελίδος ἀριθμοῦ εὑρίσκονται.
Διὰ τί οὐκ ἔστιν τοιοῦτο τὸ λεξικὸν ἐν τῇ Ἑλληνικῇ; Ἆρα δυνάμεθα μεταγφάφειν τὸ τῆς Σιγρίδεως Ἄλβερτ βιβλίον εἰς τὴν Ἑλληνικήν, ἐάν ἀρέσκῃ αὐτῇ; Τί λέγετε ὑμεῖς, ὦ ἄνθρωποι;

Saturday, July 12, 2014

Ἠχωγραφαὶ ἐκ τῆς λήθης σεσωσμέναι

The Waters of Lethe by the Plains of Elysium - John Roddam Spencer Stanhope
Ὁ τῆς λήθης ποταμός 
Ὡς χρηστὸν τὸ τοῦ διαδικτύου ἀρχεῖον. Ἐκεῖ γὰρ πσαι αἱ τοῦ διαδικτύου σελίδες ἐκ τῆς λήθης σῳζονται ὑπὲρ τῶν μελλουσῶν γενεῶνΑὕται δὲ ἠχωγραφαὶ ἀπὸ Χριστιανοῦ Στεννερ, Γερμανικοῦ τὸ γένος, ἐποιήθησαν. Ὁ δὲ ἄνθρωπος ἀνέγνω τὰς  ἐν ταύτῃ τῇ βίβλῷ ἀναγνώσεις, χρώμενος  τῇ Γερμανικῇ προφορᾷ.  Δοκεῖ δέ μοί γε καλὸν τὸ τὰς διαφερούσας προφορὰς ἀκούειν. Ἀπολαύετε ἄρα τούτων τῶν ἠχωγραφῶν.

Wednesday, July 9, 2014

Οἱ τοῦ Ἀστερικίου μῦθοι

Περὶ δὲ τῶν Ἀστερικίου μύθων ἤδη ἔγραψα ἐν τῇ Σχολῇ·

Βούλομαι δὲ ὑμῖν δεικνύναι βιβλία τινὰ εἰς τὴν Ἀττικὴν μεταγραφέντα· τοὺς τοῦ Ἀστερικίου τοῦ Γαλάτου μύθους νεφελωτούς. Ἔστι δὲ τέσσαρα βιβλία·
Ἀστερίκιος καὶ Κλεοπάτρα
          στερίκιος ἐν Ὀλυμπίᾳ
          Μεταξὺ ῥόδου καὶ ξίφους
          Ἀστερίκιος παρὰ Σακχαραζάδι

Ἔγωγε ἐνταῦθα δὲ ἠγόρασα ἀυτά.

Διότι δέ τινα τῶν βιβλίων οὐκέτι εὑρίσκονται, ζητεῖτε οὖν αὐτὰ διὰ τούτου τοῦ τόπου·

Ἀστερίκιος καὶ Κλεοπάτρα  ISBN13: 978-960-321-175-4
Ἀστερίκιος ἐν Ὀλυμπίᾳ  ISBN 13: 978-960-220-266-1
Μεταξὺ ῥόδου καὶ ξίφους  ISBN 13: 978-960-321-036-8
Ἀστερίκιος παρὰ Σακχαραζάδι  ISBN 13: 978-960-321-449-6

Δεῖ δὲ ὑμᾶς τὴν χώραν ὑμῶν γωρίζειν ἵνα ἡ ἀκριβὴς τιμὴ φαίνηται. 

Sunday, July 6, 2014

Οἱ Ἑλληνικοὶ ἀριθμοί


Παλαιοί
Bυζάντιοι
Καινοί
Ἀραβικοί
Greek Alpha classical.svg
α
Αʹ
1
Greek Beta classical.svg
β
Βʹ
2
Greek Gamma classical.svg
Γ
Γʹ
3
Greek Delta classical.svg
Δ
Δʹ
4
Greek Epsilon classical.svg
ε
Εʹ
5
Greek Digamma oblique.svg
Greek Digamma angular.svg
Greek Digamma cursive 02.svg & Greek Digamma cursive 04.svg
Greek Digamma cursive 06.svg & Greek Digamma cursive 07.svg
Ϛʹ
ΣΤʹ
6
Greek Zeta classical.svg
ζ
Ζʹ
7
Greek Eta classical.svg
η
Ηʹ
8
Greek Theta classical.svg
θ
Θʹ
9

Παλαιοί
Bυζάντιοι
Καινοί
Ἀραβικοί
Greek Iota classical.svg
ι
Ιʹ
Greek Kappa classical.svg
κ
Κʹ
Greek Lambda classical.svg
λ
Λʹ
Greek Mu classical.svg
μ
Μʹ
Greek Nu classical.svg
ν
Νʹ
Greek Xi classical.svg
ξ
Ξʹ
Greek Omicron classical.svg
ο
Οʹ
Greek Pi classical.svg
π
Πʹ
Greek Koppa normal.svg
Greek Koppa cursive 01.svg
Greek Koppa cursive 02.svg & Greek Koppa cursive 04.svg
& Greek Koppa cursive 05.svg
Ϟʹ

Παλαιοί
Bυζάντιοι
Καινοί
Ἀραβικοί
Greek Rho classical.svg
ρ
Ρʹ
Greek Sigma classical.svg
σ
Σʹ
Greek Tau classical.svg
τ
Τʹ
Greek Upsilon classical.svg
υ
Υʹ
Greek Phi classical.svg
φ
Φʹ
Greek Chi classical.svg
χ
Χʹ
Greek Psi classical.svg
ψ
Ψʹ
Greek Omega classical.svg
ω
Ωʹ
Greek Sampi Ionian.svg
&
Greek Sampi palaeographic 06.svg &
Greek Sampi palaeographic 03.svg & Greek Sampi palaeographic 07.svg
Greek Sampi palaeographic 08.svg
Greek Sampi palaeographic 10.svg & Greek Sampi palaeographic 11.svg
Greek Sampi palaeographic 14.svg &
Ϡʹ

Παλαιοί
Bυζάντιοι
Καινοί
Ἀραβικοί
Greek Sampi 1000.svg & Greek Sampi 1000 (2).svg
͵α
͵Α
Greek Beta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵β
͵Β
Greek Gamma classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵Greek Gamma 02.svg
͵Γ
Greek Delta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵Greek Delta classical.svg
͵Δ
Greek Epsilon classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵ε
͵Ε
Greek Digamma angular.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵Greek Digamma cursive 02.svg & ͵Greek Digamma cursive 04.svg
͵Greek Digamma cursive 06.svg & ͵Greek Digamma cursive 07.svg
͵Ϛ
Greek Zeta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵ζ
͵Z
Greek Eta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵η
͵H
Greek Sampi 9000.svg
͵θ
͵Θ
Δεῖ δὲ ὑμᾶς προστιθέναι τοὺς ἀριθμοὺς, ἵνα γράφητε ὅ τι ἄν θέλητε. Παραδείγαμτος δὲ ἕνεκα γράφω  τὸ παρὸν ἔτος·  ͵ΒΙʹΔʹ