ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, November 27, 2014

Πολλαὶ ἠχωγραφαὶ παρὰ Ἀρίφρονος

Νεωστὶ εὕρηκα, ὦ φίλοι ἀναγνῶσται, ὅτι πολλαὶ ἠχωγραφαί εἰσιν ὑπὸ τοῦ  Ἀρίφρονος ποιηθεῖσαι. Οὐ μὲν οἶδα τὸ ἀληθινὸν  τοῦ Ἀρίφρονος ὄνομα, λέγω δὲ τούτον τὸν ἀνδρά. Ὁ δὲ Ἀρίφρων χρᾶται τῇ Ἀττικῇ προφορᾷ. Ἀκούσατε οὖν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἵνα εἰωθότες γένοισθε  ἐκείνῃ τῇ μουσικῇ προφορᾷ.

Ἀρίφρων  ἦν τοῦ  ὀστρακισθέντος Ξανθίππου πατήρ
 Ὁ δὲ Ξάνθιππος  ἦν τοῦ Περικλέους πατήρ.
Ὁ δὲ Περικλῆς ἀδελφὸν  Ἀρίφρων ὀνόματι εἶχε. 
Ἀρίφρων ὁ  τῆς Σικυῶνος ποιητὴς ἦν.
Ἔγραψε γὰρ ὕμνον τὴν Ὑγιείαν θεὸν ἐπαινοῦντα.

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.