ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Sunday, October 5, 2014

Μέλλοντα ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ

Ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις σπουδάζω διορθῶν δύο χρήσιμα βιβλία· τὸ μὲν ἡ τῶν γλωττῶν θύρα ἀνεῳγμένη, ὃ ὁ Φίλιππος ὁ βέλτιστος μαθητὴς  μετέγραψε · τὸ δὲ οἱ οἰκεῖοι διάλογοι τοῦ Ποσσελίου, οὕς ἡ διδάσκαλος Διάνη Ἰωαννίδης παρεσκεύασε. Τελεύσας δὲ ταῦτα τὰ ἔργα, τοῦ Θεοῦ βοηθοῦντος, ποιήσω ἠχωγραφὰς τῶν διαλόγων.  Ἔπειτα θέλω μεγάλῃ φωνῇ τοὺς κατεστερίσμους  ἀναγιγνώσκειν. Προσδοκᾶτε οὔν, παρακαλῶ ὑμᾶς.

Ἰωάννης ὁ Ποσσέλιος ὁ υἱός. 

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.