ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Tuesday, November 11, 2014

Ὁ Ἀλέξανδρος· τὸ Ἑλληνικὸν παίδιον


Καινὸν βίβλον ἐπιγραφῇ Ὁ Ἀλέξανδρος· τὸ Ἑλληνικὸν παίδιον ἐδώθη ἐν τῇ  Ἱσπανίᾳ. Τοῦτο  μὲν τὸ βιβλίον ἐκ τοῦ   ὑπὸ τοῦ Ρουσε γεγραμμένου τὴν ἱστορίαν λαμβάνει, ἔχει δὲ ὑπομνήματά τε καὶ εἰκόνας τὰ τῶν λόγων σημεῖα δεικνύσας ὡς τὸ Ἰταλικὸν ἐπιγραφῇ Ἀθήναζε βιβλίον ἔχει. Ἡ μὲν τοῦ βιβλίου εἰσαγωγὴ ἐν τῇ Ἱσπανικῇ γέγραπται, ὅλον  δὲ τὸ λοιπὸν  ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ἐστιν.Ἐὰν δέ τις τὸ βιβλίον ἀγοράσῃ, καὶ ἠχωγραφὰς ἕξει. Ἔστι καὶ βιβλίον τὰς ἀσκήσεις ἔχον. Ἐπαινῶ οὖν τὸν Μάριον Δίαζ Ἀυίλλα ὡς ὠφέλιμον καὶ καλὸν ἔργον ποιήσαντα.

2 comments:

  1. οὐκ ἔτι μοι ἀναγιγνώσκειν τὸ τοῦτο βιβλίον δυνατὸν ἦν. ἆρα μεῖζον ἢ Ἀθήναζε ἔσται; σοὶ χάριν δίδωμι, ἵνα ἡμιν τοῦτο ἀγγείλῃς.

    ReplyDelete
  2. Χαίρε, ὦ φίλε. Τοῦτο μὲν τὸ βιβλίον μικρότερόν ἐστιν τοῦ Ἀθήναζε, βραχεία δὲ γραμματικὴ πάρἐστιν ἐν τῷ τοῦ βιβλίου τέλει. Τυπογραφικὰ δὲ σφάλματά ἐστιν, φεῦ, φεῦ. Ὅμως ἀρέσκει μοι τὸ βιβλίον. Ἔρρωσο.

    ReplyDelete

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.