Friday, July 25, 2014

Λεξικὸν χρήσιμόν τι

Ἐν τῷδε τῷ λεξικῷ ἐισιν οἱ τῶν Ἑλληνικῶν ποιητῶν λόγοι μεθερμηνευθέντες εἰς τὴν Ῥωμαϊκήν τε καὶ εἰς τὴν Βρεταννικήν. Εὑρήσεσθε δὲ ἐνθα καὶ τὴν τῶ συλλαβῶν ποσήτην, τοῦτ'ἔστι πότερον συλλαβή τις βραχεῖά ἐστιν ἢ μακρά. Ἡ δὲ τιμὴ ταύτης τῆς βίβλου ἐστὶ μόνον τρία καὶ δέκα δολλάρια.

$13

Wednesday, July 16, 2014

Περὶ τῶν λεξικῶν τοὺς νέους τε καὶ οἰκείους λόγους ἐχόντων

Χαίρετε, ὦ  φίλοι. Γέγραφα μὲν τήνδε τὴν γραφὴν πρὸ πολλῶν μηνῶν, οὔπω δὲ εὕρεκα λεξικὸν ὡς τὸ τῆς Σιγρίδεως Ἄλβερτ.


Πολλὰ μὲν λεξικὰ τοὺς νέους τε καὶ  οἰκείους λόγους ἔχοντα ἐν τῷ διαδικτύῳ πάρεστιν, ἅτινα δὲ ὠφέλιμα νομίζω. Ὁ δὲ  Ἰωάννης Κοδερχ ἔχει τόδε τὸ λεξικὸν ἐν τῷ καλῷ τόπῳ αὔτου, ὅπου τὰ νέα Ἑλληνιστὶ γεγραμμένα ἀναγιγνώσκομεν. Ὁ δὲ Ἀνδρέας Οὐίλσον τόδε τὸ λεξικὸν ἐποίησε τὸ βιβλίον τὸ ὀνόματι Ἄρειος Ποτήρ ἑλληνίσας. Ἔπειτα ὁ Λεωνίδας τοῦ Σωρένος ἔχει τόδε τὸ Ἀττικὸν λεξικὸν ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ.Τέλος δὲ εὗρον τόδε τὸ λεξικὸν ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου Βλάκι γεγραμμένου. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα μείω λεξικά. Ταύτα μὲν τὰ λεξικὰ καλά ἐστιν, οὐ δὲ ἀρκοῦντα. Βούλομαι γὰρ εὑρίσκειν τοιοῦτο λεξικὸν ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ὥσπερ τό Imaginum Vocabularium Latinum ὑπὲρ τῆς Ῥωμαϊκῆς τὸ ἐκ Σιγρίδεως Ἄλβερτ ἐκδοθέν.
Τοῦτο γὰρ τὸ λεξικὸν τρία μέρη ἔχει. Ἐν δὲ τῷ  πρότῳ, αἱ εἰκόνες δεικνύασιν ὅ ἂν οἱ λόγοι σημαίνωσιν. Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ, ἕκαστος τῶν Ἑλληνικῶν λόγων ἐν πέντε ἄλλας γλώττας μεταγέγραπται.Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ μέρει, οἱ λογοὶ ἐν τοῖς ἄλλαις γλώσσαις μετὰ τοῦ τῆς τὴν εἰκόνα ἐχούσης σελίδος ἀριθμοῦ εὑρίσκονται.
Διὰ τί οὐκ ἔστιν τοιοῦτο τὸ λεξικὸν ἐν τῇ Ἑλληνικῇ; Ἆρα δυνάμεθα μεταγφάφειν τὸ τῆς Σιγρίδεως Ἄλβερτ βιβλίον εἰς τὴν Ἑλληνικήν, ἐάν ἀρέσκῃ αὐτῇ; Τί λέγετε ὑμεῖς, ὦ ἄνθρωποι;

Saturday, July 12, 2014

Ἠχωγραφαὶ ἐκ τῆς λήθης σεσωσμέναι

The Waters of Lethe by the Plains of Elysium - John Roddam Spencer Stanhope
Ὁ τῆς λήθης ποταμός 
Ὡς χρηστὸν τὸ τοῦ διαδικτύου ἀρχεῖον. Ἐκεῖ γὰρ πσαι αἱ τοῦ διαδικτύου σελίδες ἐκ τῆς λήθης σῳζονται ὑπὲρ τῶν μελλουσῶν γενεῶνΑὕται δὲ ἠχωγραφαὶ ἀπὸ Χριστιανοῦ Στεννερ, Γερμανικοῦ τὸ γένος, ἐποιήθησαν. Ὁ δὲ ἄνθρωπος ἀνέγνω τὰς  ἐν ταύτῃ τῇ βίβλῷ ἀναγνώσεις, χρώμενος  τῇ Γερμανικῇ προφορᾷ.  Δοκεῖ δέ μοί γε καλὸν τὸ τὰς διαφερούσας προφορὰς ἀκούειν. Ἀπολαύετε ἄρα τούτων τῶν ἠχωγραφῶν.

Wednesday, July 9, 2014

Οἱ τοῦ Ἀστερικίου μῦθοι

Περὶ δὲ τῶν Ἀστερικίου μύθων ἤδη ἔγραψα ἐν τῇ Σχολῇ·

Βούλομαι δὲ ὑμῖν δεικνύναι βιβλία τινὰ εἰς τὴν Ἀττικὴν μεταγραφέντα· τοὺς τοῦ Ἀστερικίου τοῦ Γαλάτου μύθους νεφελωτούς. Ἔστι δὲ τέσσαρα βιβλία·
Ἀστερίκιος καὶ Κλεοπάτρα
          στερίκιος ἐν Ὀλυμπίᾳ
          Μεταξὺ ῥόδου καὶ ξίφους
          Ἀστερίκιος παρὰ Σακχαραζάδι

Ἔγωγε ἐνταῦθα δὲ ἠγόρασα ἀυτά.

Διότι δέ τινα τῶν βιβλίων οὐκέτι εὑρίσκονται, ζητεῖτε οὖν αὐτὰ διὰ τούτου τοῦ τόπου·

Ἀστερίκιος καὶ Κλεοπάτρα  ISBN13: 978-960-321-175-4
Ἀστερίκιος ἐν Ὀλυμπίᾳ  ISBN 13: 978-960-220-266-1
Μεταξὺ ῥόδου καὶ ξίφους  ISBN 13: 978-960-321-036-8
Ἀστερίκιος παρὰ Σακχαραζάδι  ISBN 13: 978-960-321-449-6

Δεῖ δὲ ὑμᾶς τὴν χώραν ὑμῶν γωρίζειν ἵνα ἡ ἀκριβὴς τιμὴ φαίνηται. 

Sunday, July 6, 2014

Οἱ Ἑλληνικοὶ ἀριθμοί


Παλαιοί
Bυζάντιοι
Καινοί
Ἀραβικοί
Greek Alpha classical.svg
α
Αʹ
1
Greek Beta classical.svg
β
Βʹ
2
Greek Gamma classical.svg
Γ
Γʹ
3
Greek Delta classical.svg
Δ
Δʹ
4
Greek Epsilon classical.svg
ε
Εʹ
5
Greek Digamma oblique.svg
Greek Digamma angular.svg
Greek Digamma cursive 02.svg & Greek Digamma cursive 04.svg
Greek Digamma cursive 06.svg & Greek Digamma cursive 07.svg
Ϛʹ
ΣΤʹ
6
Greek Zeta classical.svg
ζ
Ζʹ
7
Greek Eta classical.svg
η
Ηʹ
8
Greek Theta classical.svg
θ
Θʹ
9

Παλαιοί
Bυζάντιοι
Καινοί
Ἀραβικοί
Greek Iota classical.svg
ι
Ιʹ
Greek Kappa classical.svg
κ
Κʹ
Greek Lambda classical.svg
λ
Λʹ
Greek Mu classical.svg
μ
Μʹ
Greek Nu classical.svg
ν
Νʹ
Greek Xi classical.svg
ξ
Ξʹ
Greek Omicron classical.svg
ο
Οʹ
Greek Pi classical.svg
π
Πʹ
Greek Koppa normal.svg
Greek Koppa cursive 01.svg
Greek Koppa cursive 02.svg & Greek Koppa cursive 04.svg
& Greek Koppa cursive 05.svg
Ϟʹ

Παλαιοί
Bυζάντιοι
Καινοί
Ἀραβικοί
Greek Rho classical.svg
ρ
Ρʹ
Greek Sigma classical.svg
σ
Σʹ
Greek Tau classical.svg
τ
Τʹ
Greek Upsilon classical.svg
υ
Υʹ
Greek Phi classical.svg
φ
Φʹ
Greek Chi classical.svg
χ
Χʹ
Greek Psi classical.svg
ψ
Ψʹ
Greek Omega classical.svg
ω
Ωʹ
Greek Sampi Ionian.svg
&
Greek Sampi palaeographic 06.svg &
Greek Sampi palaeographic 03.svg & Greek Sampi palaeographic 07.svg
Greek Sampi palaeographic 08.svg
Greek Sampi palaeographic 10.svg & Greek Sampi palaeographic 11.svg
Greek Sampi palaeographic 14.svg &
Ϡʹ

Παλαιοί
Bυζάντιοι
Καινοί
Ἀραβικοί
Greek Sampi 1000.svg & Greek Sampi 1000 (2).svg
͵α
͵Α
Greek Beta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵β
͵Β
Greek Gamma classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵Greek Gamma 02.svg
͵Γ
Greek Delta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵Greek Delta classical.svg
͵Δ
Greek Epsilon classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵ε
͵Ε
Greek Digamma angular.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵Greek Digamma cursive 02.svg & ͵Greek Digamma cursive 04.svg
͵Greek Digamma cursive 06.svg & ͵Greek Digamma cursive 07.svg
͵Ϛ
Greek Zeta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵ζ
͵Z
Greek Eta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg
͵η
͵H
Greek Sampi 9000.svg
͵θ
͵Θ
Δεῖ δὲ ὑμᾶς προστιθέναι τοὺς ἀριθμοὺς, ἵνα γράφητε ὅ τι ἄν θέλητε. Παραδείγαμτος δὲ ἕνεκα γράφω  τὸ παρὸν ἔτος·  ͵ΒΙʹΔʹ