ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, October 22, 2014

Ἡ Ἑλληνικὴ φωνὴ κατὰ τὸν Ρουσε.

W.H.D. Rouse
Ὥσπερ ἐπεποιήκει δοὺς τοὺς τοῦ Λουκιανοῦ διαλόγους, τοὺς  ὑπομνήματα  τοῦ Ρουσε ἔχοντας, οὕτως καὶ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ὁ Ἰωὴλ  ἔδωκε ἡμῖν θυαμάσιόν τι τοῦ Ρουσε · ποικίλας  ἐκείνου τοῦ διδασκάλου ἠχωγραφὰς τὴν τῆς Ἑλληνικῆς  φωνῆς προφορὰν δεικνύσας. Ὁ γὰρ μὲν Ιωὴλ ἤδη τὸ πρῶτον τῶν ἠχωγραφῶν μέρος ἐδεδώκει, τὸ τῶν γραμμάτων φωνὴν ἔχον, νεωστὶ δὲ εὗρεν ἐν τῇ Βρεταννικῇ βιβλιοθήκῃ  τὸ δεύτερον, ὅπου ὁ Ρουσε ἀναγιγνώσκει τινὰ τοῦ Δημοσθένους καὶ τοῦ Σοφοκλοῦς καὶ τοῦ Ὁμήρου καὶ τοῦ Πινδάρου. Χάριν οῦν ἔχομέν σοι, ὦ Ἰωήλ, διὰ ταύτην θαυμαστὴν εὕρεσιν.


Ὁ Ἰωήλ

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.