ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Friday, May 10, 2019

Ἐκείνη Ἑλληνιστί

Ὅλος ὁ μῦθος ὁ περὶ Ἐκείνης τῆς καλῆς ἀλλὰ πονηρᾶς ἐνταῦθα εὑρίσκεται.

Ἐἰ δὲ θέλοιτε πριάμενοι τὸ βιβλίον πλουτίσαι με, δεῦτε ·

Monday, April 8, 2019

ΠΡΟΘΥΡΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΝἘν τούτῳ τῷ βιβλίῳ, ὦ φίλοι ἀναγνῶσται, εὑρίσκονται τό τε Ῥωμαϊκὸν ὕφος τοῦ ἔργου Ἰωάννῃ Κομενίῳ ὑπὲρ τῶν πρωτοπείρων γεγραμμένου καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Χριστιᾱνοῦ Δάμμ μετάφρασις.

λε' - Ἡ φλεγομένη κίων

41g42g