Friday, May 18, 2018

Μῦθοι Αἰσώπειοι· τκθ', τλ', τλα'

Σῦς καὶ κύων <ἀλλήλαις λοιδορούμεναι>

Sus et Canis

Ἔρις ἦν μετὰ ὑὸς καὶ κύνος. Ἡ μὲν ὑς ὅρκος κατὰ Ἀφροδίτης ἐποίησεν ἀπολεῖν τὴν κύνα. Ἡ δὲ κύων καταγελᾶσα αὐτῆς εἶπεν οὐκ ἐξεῖναι τοὶς τὰ ὑϊκὰ φαγοῦσι τὸν τῆς θεοῦ ναὸν εἰσιέναι ὡς ἀκαθάρτοις οὖσιν. Ἀλλὰ ὦ κακὴ κεφαλή, ἔφη ἡ ὗς, διὰ τόδε ἡ θεὸς φιλεῖ με ὅτι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐκβάλλει τοὺς μισοῦντάς με.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκθ' μύθου

Σφῆκες καὶ πέρδικες καὶ γεωργός


Σφῆκες  καὶ πέρδικες διψῶντες ἦλθον παρὰ γεωργὸν ἵνα ὕδωρ αἰτήσαιεν. Ἀντὶ γὰρ τούτου οἱ μὲν σφῆκες φυλάξονται τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ οἱ δὲ πέρδικες σκάψουσι τὸν ἀγρόν. Ἀλλὰ ὁ γεωργὸς εἵλετο τὸ ὕδωρ τοῖς βουσίν.

Ἀνάγνωσις τοῦ τλ' μύθου

Σφὴξ καὶ ὄφις


Ὄφις τις οὕτως ἤλγει διὰ σφῆκος κεντοῦντος τὴν κεφαλὴν ὥστε θῆκας αὐτὴν ἐπὶ τροχῷ ἁμάξης σὺν τῷ ἐχθρῷ ἀποθανεῖν.

Ἀνάγνωσις τοῦ τλα' μύθου


Σῦς καὶ κύων <ἀλλήλαις λοιδορούμεναι>
Σῦς καὶ κύων ἀλλήλαις διελοιδοροῦντο. Καὶ ἡ μὲν σῦς ὤμνυε κατὰ τῆς Ἀφροδίτης ἦ μὴν τοῖς ὀδοῦσιν ἀναρρήξειν τὴν κύνα. Ἡ δὲ κύων πρὸς ταῦτα εἰρωνικῶς εἶπε· « Καλῶς κατὰ τῆς Ἀφροδίτης ἡμῖν ὀμνύεις· δηλοῖς γὰρ ὑπ’ αὐτῆς ὅτι μάλιστα φιλεῖσθαι, ἣ τὸν τῶν σῶν ἀκαθάρτων σαρκῶν γευόμενον οὐδ’ ὅλως εἰς ἱερὸν προσίεται. » Καὶ ἡ σῦς· « Διὰ τοῦτο μὲν οὖν μᾶλλον δήλη ἐστὶν ἡ θεὸς στέργουσά με· τὸν γὰρ κτείναντα ἢ ἄλλως λυμαινόμενον παντάπασιν ἀποστρέφεται· σὺ μέντοι κακῶς ὄζεις καὶ ζῶσα καὶ τεθνηκυῖα. »
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι οἱ φρόνιμοι τῶν ῥητόρων τὰ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ὀνείδη εὐμεθόδως εἰς ἔπαινον μετασχηματίζουσιν.
Σφῆκες καὶ πέρδικες καὶ γεωργός
Σφῆκες καὶ πέρδικες δίψῃ συνεχόμενοι πρὸς γεωργὸν ἦλθον παρ’ αὐτοῦ αἰτοῦντες πιεῖν, ἐπαγγελλόμενοι ἀντὶ τοῦ ὕδατος ταύτην τὴν χάριν ἀποδώσειν· οἱ μὲν πέρδικες σκάπτειν τὰς ἀμπέλους, οἱ δὲ σφῆκες κύκλῳ περιιόντες τοῖς κέντροις ἀποσοϐεῖν τοὺς κλέπτας. Ὁ δὲ γεωργὸς ἔφη· « Ἀλλ’ ἔμοιγέ εἰσι δύο βόες, οἳ μηδὲν ἐπαγγελλόμενοι πάντα ποιοῦσιν· ἄμεινον οὖν ἐστιν ἐκείνοις δοῦναι ἤπερ ὑμῖν. »
Ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρας ἐξώλεις ὠφελεῖν μὲν ἐπαγγελλομένους, βλάπτοντας δὲ μεγάλα.
Σφὴξ καὶ ὄφις
Σφὴξ ἐπὶ κεφαλὴν ὄφεως καθίσας καὶ συνεχῶς τῷ κέντρῳ πλήττων ἐχείμαζε. Ὁ δὲ περιώδυνος γενόμενος καὶ τὸν ἐχθρὸν οὐκ ἔχων ἀμύνασθαι, τὴν κεφαλὴν ἁμάξης τρόχῳ ὑπέθηκε, καὶ οὕτω τῷ σφηκὶ συναπέθανεν.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τινὲς τοῖς ἐχθροῖς αἱροῦνται συναποθνῄσκειν.

Friday, May 11, 2018

Μῦθοι Αἰσώπειοι· τκϛ', τκζ', τκη'

Σπάλαξ <καὶ μήτηρ>


Ὁ υἱὸς τῆς σπάλακος, καίπερ τυφλὸς ὤν, εἶπε τῇ μητρὶ ὅτι βλέποι. Ἡ δὲ προσσχοῦσα αὐτῷ κόκκον λιβάνου, ἔφη· τί ἐστι τοῦτο; τοῦ υἱοῦ ἀποκριναμένου ὅτι λιθίδιον εἴη, ἡ μήτηρ ἔγνω τὸ τέκνον οὔτε δυνάμενον ὄν βλέπειν οὔτε ὀσφραίνεσθαι.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκϛ' μύθου

Σῦς ἄγριος καὶ ἀλώπηξ

A wild boar chafing its neck against a tree while a fox seat Wellcome V0020721ETL


Ὗς ἄγριος τοὺς ὀδόντας ὀξεῖς ἐποιεῖτο. Ἀλώπεκι δ' ἐρομένῃ τὴν αἰτίαν, οὐδενὸς κινδύνου παρόντος, ὁ ὗς εἶπεν ὅτι οὐ ἀν εἴη αὐτῷ σχολὴ τοῦ ποιεῖν τοῦτο, εἰ κίνδυνος παρείη.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκζ' μύθου

Σῦς <ἄγριος> καὶ ἵππος καὶ κυνηγέτηςὟς καὶ ἵππος ἐν τῷ αὐτῷ νέμῳ ἐτρέφοντο. Τοῦ ὑὸς ρὑπαροῦ καὶ ἀγρίου ὄντος, ὁ ἵππος ἐκάλεσε θηρευτὴν εἰς βοήθειαν ἐπ' αὐτόν. Ἀνάγκη δὲ ἦν τὸν ἱππὸν δέξασθαι τὸν χαλινὸν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ μὲν θηρευτὴς ἐπιβὰς ἤλαυνε τὸν ἵππον ὥστε νικῆσαι τὸν ὗα. Ἐπεῖτα μὴν οὐκ ἠλευθέρωσεν αὐτόν.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκη' μύθου


Σπάλαξ <καὶ μήτηρ>
Σπάλαξ (ἐστὶ δὲ τοῦτο τὸ ζῷον τυφλὸν) λέγει πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μητέρα ὅτι βλέπει. Κἀκείνη πειράζουσα αὐτὸν χόνδρον λιϐανωτοῦ δοῦσα ἐπηρώτα τί ποτε εἴη. Τοῦ δὲ εἰπόντος ψηφῖδα, ἔφη· « Ὦ τέκνον, οὐ μόνον τοῦ βλέπειν ἐστέρησαι, ἀλλὰ καὶ τὰς ὀσφρήσεις ἀποϐέϐλησαι. »
Οὕτως ἔνιοι τῶν ἀλαζόνων, [μέχρις οὗ] τὰ ἀδύνατα κατεπαγγέλλονται, καὶ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις ἐξελέγχονται.
Σῦς ἄγριος καὶ ἀλώπηξ
Σῦς ἄγριος ἑστὼς παρά τι δένδρον τοὺς ὀδόντας ἠκόνα. Ἀλώπεκος δὲ αὐτὸν ἐρομένης τὴν αἰτίαν δι’ ἥν, μηδενὸς αὐτῷ μήτε κυνηγέτου μήτε κινδύνου ἐφεστῶτος, τοὺς ὀδόντας θήγει, ἔφη· « Ἀλλ’ ἔγωγε οὐ ματαίως τοῦτο ποιῶ· ἐὰν γάρ με κίνδυνος καταλάϐῃ, οὐ τότε περὶ τὸ ἀκονᾶν ἀσχοληθήσομαι, ἑτοίμοις δὲ οὖσι χρήσομαι. »
Ὁ λόγος διδάσκει δεῖν πρὸ τῶν κινδύνων τὰς παρασκευὰς ποιεῖσθαι.
Σῦς <ἄγριος> καὶ ἵππος καὶ κυνηγέτης
Σῦς ἄγριος καὶ ἵππος ἐν ταὐτῷ ἐνέμοντο. Τοῦ δὲ συὸς παρ’ ἕκαστα τὴν πόαν διαφθείροντος καὶ τὸ ὕδωρ θολοῦντος, ὁ ἵππος βουλόμενος αὐτὸν ἀμύνασθαι [ἐπὶ] κυνηγέτην σύμμαχον παρέλαϐε. Κἀκείνου εἰπόντος μὴ ἄλλως δύνασθαι αὐτῷ βοηθεῖν, ἐὰν μὴ χαλινόν τε ὑπομείνῃ καὶ αὐτὸν ἐπιϐάτην δέξηται, ὁ ἵππος πάντα ὑπέστη. Καὶ ὁ κυνηγέτης ἐποχηθεὶς αὐτῷ καὶ τὸν σῦν κατηγωνίσατο καὶ τὸν ἵππον προσαγαγὼν τῇ φάτνῃ προσέδησεν.
Οὕτω πολλοὶ δι’ ἀλόγιστον ὀργήν, ἕως τοὺς ἐχθροὺς ἀμύνασθαι θέλουσιν, ἑαυτοὺς ἑτέροις ὑπορρίπτουσιν.

Friday, May 4, 2018

Μῦθοι Αἰσώπειοι· τκγ', τκδ', τκε'

Ῥόδον καὶ ἀμάραντον


Τὸ μὲν ἀμάραντον αἰσχρὸν ὂν ἐπῄνεσε τὸ τοῦ ῥόδου κάλλος. Τὸ δὲ ῥόδον ὀλιγόβιον ὂν ἐπῆρε τὴν τοῦ ἀμαράντου μακροβιότητα.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκγ' μύθου

Ῥοιὰ καὶ μηλέα καὶ ἐλαία καὶ βάτος


Ἔρις ἦν μετὰ τῆς ῥοιᾶς καὶ τῆς μηλέας καὶ τῆς ἐλαίας τίς διδοίη τοὺς ἀρίστους καρπούς. Ἡ δὲ βάτος καίπερ μηδένα καρπὸν διδοῦσα· μὴ ἐπιμένοι, ἔφη, αὕτη ἡ μεθ' ἡμῶν μάχη.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκδ' μύθου

Σαλπιγκτής

Trumpeter Taken Prisoner2

Σαλπιγκτής τις ὑπὸ τῶν πολεμίων ἁλοὺς ἐδεήθη τοῦ φείσασθαι ὅτι οὐδένα αὐτῶν ἀποκτείναι. Οἱ δ' οὐ ἐπείσθησαν ὑπὸ αὐτοῦ, καίπερ οὐ μαχομένου, τοὺς ἄλλους εἰς μάχην παρακαλοῦντος.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκε' μύθου


Ῥόδον καὶ ἀμάραντον
Ῥόδῳ παραφυὲν ἀμάραντον ἔφη· « Οἷον ἄνθος εὐπρεπὲς εἶ, καὶ ποθητὸν καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις· μακαρίζω σε τοῦ κάλλους καὶ τῆς εὐωδίας. » Τὸ δὲ εἶπεν· « Ἐγὼ μέν, ὦ ἀμάραντον, πρὸς ὀλίγον καιρὸν ζῶ, καί, κἂν μηδεὶς ἐκκόψῃ με, τήκομαι· σὺ δὲ ἀνθεῖς καὶ ζῇς ἀεὶ οὕτω νέον. »
Ὅτι κρεῖσσον ὀλιγαρκούμενόν τινα διαμένειν ἢ πρὸς ὀλίγον τρυφήσαντα μεταϐολῆς δυστυχοῦς τυχεῖν ἢ καὶ ἀποθανεῖν.
Ῥοιὰ καὶ μηλέα καὶ ἐλαία καὶ βάτος
Ῥοιὰ καὶ μηλέα καὶ ἐλαία περὶ εὐκαρπίας ἤριζον. Πολλοῦ δὲ τοῦ νείκους ἀναφθέντος, βάτος ἐκ τοῦ πλησίον φραγμοῦ ἀκούσασα εἶπεν· « Ἀλλ’, ὦ φίλαι, παυσώμεθά ποτε μαχόμεναι. »
Οὕτω παρὰ τὰς τῶν ἀμεινόνων στάσεις καὶ οἱ μηδενὸς ἄξιοι πειρῶνται δοκεῖν τι εἶναι.
Σαλπιγκτής
Σαλπιγκτὴς στρατὸν ἐπισυνάγων καὶ κρατηθεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐϐόα· « Μὴ κτείνετέ με, ὦ ἄνδρες, εἰκῆ καὶ μάτην· οὐδένα γὰρ ὑμῶν ἀπέκτεινα· πλὴν γὰρ τοῦ χαλκοῦ τούτου οὐδὲν ἄλλο κτῶμαι. » Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν ἔφασαν· « Διὰ τοῦτο γὰρ μᾶλλον τεθνήξῃ, ὅτι σὺ μὴ δυνάμενος πολεμεῖν τοὺς πάντας πρὸς μάχην ἐγείρεις. »
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πλέον πταίουσιν οἱ τοὺς κακοὺς καὶ βαρεῖς δυνάστας ἐπεγείροντες εἰς τὸ κακοποιεῖν.

Friday, April 27, 2018

Μῦθοι Αἰσώπειοι· τκ', τκα', τκβ'

Ποταμὸς καὶ βύρσα


Δέρμα ἐκ βοὸς ἐφέρετο ἐπὶ ποταμοῦ.  Ὁ μὲν ἤρετο τί ὄνομα αὐτῷ εἴη. Τὸ δὲ ἀπεκρίνατο λέγον ὅτι στερεόν.  Ὁ δὲ ποταμὸς ὑπολαβών· ἐγώ, ἔφη, μαλακόν σε ποιήσω.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκ' μύθου

Πρόβατον κειρόμενον

Sheep shearing

Ὦ κείρων, ἔφη ἡ ὄϊς, οὕτως  ἄτεχνος εἶ ὥστε οὐκ οἶδα πότερον βούλει τὸ κρέας μου ἢ τὸ ἔριόν μου.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκα' μύθου

Προμηθεὺς καὶ ἄνθρωποι

Prometheus Forms Man and Animates Him with Fire from Heaven LACMA M.71.76.2

Τοῦ Προμηθέως τοὺς ἀνθρώπους τε καὶ τὰ ἄλογα ζῷα ποιούντος, ὁ Ζεὺς ἴδων ταῦτα πλείω εἶναι ἐκείνων, ἐκέλευσε τὸν τιτᾶν ἀλλάξαι ἔνια θηρία εἰς ἀνθρώπους. Διόπερ οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἔσω ἄγριοί εἰσιν.

Ἀνάγνωσις τοῦ τκβ' μύθου


Ποταμὸς καὶ βύρσα
Ποταμὸς δι’ αὐτοῦ βύρσαν βοείαν φερομένην ἰδὼν ἠρώτησε· « Τίς καλῇ ; » Τῆς δὲ εἰπούσης· « Σκληρὰ καλοῦμαι, » ἐπικαχλάσας τῷ ῥεύματι εἶπεν· « Ἄλλο τι ζητεῖ καλεῖσθαι· ἐγὼ γὰρ ἤδη ἁπαλήν σε ποιήσω. »
Ὅτι τολμηρὸν ἄνδρα καὶ αὐθάδη πολλάκις εἰς γῆν κατήγαγε συμφορὰ βίου.
Πρόβατον κειρόμενον
Πρόϐατον ἀφυῶς κειρόμενον πρὸς τὸν κείροντα ἔφη· « Εἰ μὲν ἔρια ζητεῖς, ἀνωτέρω τέμνε· εἰ δὲ κρεῶν ἐπιθυμεῖς, ἅπαξ με καταθύσας τοῦ κατὰ μικρὸν βασανίζειν ἀπάλλαξον. »
Πρὸς τοὺς ἀφυῶς ταῖς τέχναις προσφερομένους ὁ λόγος ἁρμόδιός ἐστι.
Προμηθεὺς καὶ ἄνθρωποι
Προμηθεὺς κατὰ πρόσταξιν Διὸς ἀνθρώπους ἔπλασε καὶ θηρία. Ὁ δὲ Ζεὺς θεασάμενος πολλῷ πλείονα τὰ ἄλογα ζῷα ἐκέλευσεν αὐτὸν τῶν θηρίων τινὰ διαφθείροντα ἀνθρώπους μετατυπῶσαι. Τοῦ δὲ τὸ προσταχθὲν ποιήσαντος, συνέϐη ἐκ τούτου τοὺς μὴ ἐξ ἀρχῆς ἀνθρώπους πλασθέντας τὴν μὲν μορφὴν ἀνθρώπων ἔχειν, τὰς δὲ ψυχὰς θηριώδεις.
Πρὸς ἄνδρα σκαιὸν καὶ θηριώδη ὁ λόγος εὔκαιρος.