Saturday, August 29, 2015

Ὠρίωνος

Dionysos Oinopion BM B210
Ἐπὶ τούτῳ τῷ ἀμφορεῖ οὐκ ἔστιν ὁ Ὠρίων ἀλλ' ὁ Οἰνοπίων, ὁ τοῦ Διονύσου υἱός, παρὰ τοῦ πατρὸς οἶνον δεδεγμένος. Ὁ δ' Ὠρίων, ἐπὶ τῆς θαλάττης βήσας,  ἦλθον πρὸς Χίον, ὁποῦ ὁ Οἰνοπίων ἦρχε. Ἐπειδὴ ἡ Μερόπη, θυγάτηρ τοῦ Οἰνοπίωνος οὖσα, ὑπὸ τοῦ Ὠρίωνος μεθύοντος ἐβιάσθη, ὁ Οἰνοπίων ἐτύφλωσεν αὐτόν.
Poussin, Nicolas - Paysage avec Orion aveugle cherchant le soleil - 1658
Ἥκοντος εἰς Λῆμνον, ὁ Ἥφαιστος ἐλεήσας ἔδωκεν αὐτῷ τὸν Κηδαλίωνα ὡς ἡγεμόνα. Ὁ δὲ ἀναβεβηκὼς εἰς τοὺς τοῦ Ὠρίωνος ὤμους, ἡγήσατο εἰς τὴν ἀνατολήν, ὅπου διὰ τοῦ ἥλιου ὁ Ὠρίων τὴν ὄψιν ἀνέλαβεν.  Ἔπειτα ὁ μὲν Ὠρίων ἐζήτησε τὸν Οἰνοπίωνα ὡς θέλων ἀποκτεῖναι αὐτόν. Ὁ δ'Οἰνοπίων κεκρυμμένος οὐχ εὑρέθη. 

Diane auprès du cadavre d'Orion
Μετὰ τοῦτο ὁ Ὠρίων ἐγένετο θηρευτὴς ἐν τῇ Κρήτῃ, τοῦ Ἀρτέμιδός τε καὶ τῆς Λητοῦς παρουσῶν. Τελὸς δ'ὁ Σκορπίος ἀπέκτεινεν αὐτόν. Οἱ μέν φασιν τὴν Γῆν πέμψαι τὸ θηρίον, τοῦ Ὠρίωνος θέλοντος θηρεύειν  πάντα τὰ ζῷα. Οἱ δὲ λέγουσιν τὴν Ἀρτέμιδα τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τὴν παρθενίαν σώσαι.
Sidney Hall - Urania's Mirror - Orion (best currently available version - 2014)
Ὁ δὲ Ζεὺς ἀνέθηκε τὸ τοῦ Ὠρίωνος εἴδωλον ἐπὶ τὸν οὐρανόν.
Ἀνάγνωσις τῶν ὑπὸ τοῦ Ψευδο-Ἐρατοσθένου γεγραμμένων

Τοῦτον Ἡσίοδός φησιν Εὐρυάλης τῆς Μίνωος καὶ Ποσειδῶνος εἶναι, δοθῆναι δὲ αὐτῷ δωρεὰν ὥστε ἐπὶ τῶν κυμάτων πορεύεσθαι καθάπερ ἐπὶ τῆς γῆς. ἐλθόντα δὲ αὐτὸν εἰς Χίον Μερόπην τὴν Οἰνοπίωνος βιάσασθαι οἰνωθέντα, γνόντα δὲ τὸν Οἰνοπίωνα καὶ χαλεπῶς ἐνεγκόντα τὴν ὕβριν ἐκτυφλῶσαι αὐτὸν καὶ ἐκ τῆς χώρας ἐκβαλεῖν· ἐλθόντα δὲ εἰς Λῆμνον ἀλητεύοντα Ἡφαίστῳ συμμῖξαι, ὃς αὐτὸν ἐλεήσας δίδωσιν αὐτῷ Κηδαλίωνα τὸν αὑτοῦ [οἰκεῖον] οἰκέτην, ὅπως ὁδηγῇ [καὶ ἡγῆται αὐτοῦ]· ὃν λαβὼν ἐπὶ τῶν ὤμων ἔφερε σημαίνοντα τὰς ὁδούς· ἐλθὼν δ' ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ ῾Ηλίῳ συμμίξας δοκεῖ ὑγιασθῆναι καὶ οὕτως ἐπὶ τὸν Οἰνοπίωνα ἐλθεῖν πάλιν, τιμωρίαν αὐτῷ ἐπιθήσων· ὁ δὲ ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὑπὸ γῆν ἐκέκρυπτο. Ἀπελπίσας δὲ τὴν ἐκείνου ζήτησιν ἀπῆλθεν εἰς Κρήτην καὶ περὶ τὰς θήρας διῆγε κυνηγετῶν τῆς Ἀρτέμιδος παρούσης καὶ τῆς Λητοῦς, καὶ δοκεῖ ἀπειλήσασθαι ὡς πᾶν θηρίον ἀνελεῖν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς γιγνομένων· κυμωθεῖσα δὲ αὐτῷ <ἡ> Γῆ ἀνῆκε σκορπίον εὐμεγέθη, ὑφ' οὗ τῷ κέντρῳ πληγεὶς ἀπώλετο· ὅθεν διὰ τὴν αὐτοῦ ἀνδρίαν ἐν τοῖς ἄστροις αὐτὸν ἔθηκεν ὁ Ζεὺς ὑπὸ Ἀρτέμιδος καὶ Λητοῦς ἀξιωθείς, ὁμοίως καὶ τὸ θηρίον τοῦ εἶναι μνημόσυνον [καὶ] τῆς πράξεως. ἄλλοι δέ φασιν αὐξηθέντα τοῦτον ἐρασθῆναι τῆς Ἀρτέμιδος, τὴν δὲ τὸν σκορπίον ἀνενεγκεῖν κατ' αὐτοῦ, ὑφ' οὗ κρουσθέντα ἀποθανεῖν, τοὺς δὲ Θεοὺς ἐλεήσαντας αὐτὸν ἐν οὐρανῷ καταστερίσαι καὶ τὸ θηρίον εἰς μνημόσυνον τῆς πράξεως. Ἔχει δ' ἀστέρας ἐπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς γ ἀμαυρούς, ἐφ' ἑκατέρῳ ὤμῳ λαμπρὸν α, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος <ἀμαυρὸν> α, ἐπ' ἄκρας χειρὸς <ὁμοίως ἀμαυρὸν> α [ἀμαυροὺς β], ἐπὶ τῆς ζώνης γ, ἐπὶ τοῦ ἐγχειριδίου γ λαμπρούς, ἐφ' ἑκατέρῳ γόνατι λαμπρὸν α, ἐφ' ἑκατέρῳ ποδὶ ὁμοίως λαμπρὸν α· <τοὺς πάντας ιζ>.

Friday, August 21, 2015

Δελφῖνος

Sidney Hall - Urania's Mirror - Delphinus, Sagitta, Aquila, and Antinous
Οὗτος ὁ Δελφὶς ὠφελήσας τὸν Ποσειδῶνα ἐν τοῖς ἄστροις κεῖται. 

Cirta mosaic
Ὁ μὲν γὰρ Ποσειδὼν ἐρῶν τῆς Ἀμφιτρίτης ἤθελε γαμεῖν αὐτήν. Ἡ δὲ νυμφὴ φεγοῦσά τε καὶ τὴν παρθενίαν τηροῦσα παρὰ τῷ Ἄτλαντι κεκρυμμένη ἦν. Ὁ δὲ Δελφὶς ἀπεσταλμένος παρὰ τοῦ Ποσειδῶνος εὕρων  ἔπεισε τὴν Ἀμφιτρίτην.  
Nettuno con delfino (poseidon delphinophoros), 150-200 ca
Πολλοῖ οὖν τεχνῖται τὸν Ποσειδῶνα δεικνύασιν φέροντα τὸν Δελφῖνα ἐν τῇ δεξιᾷ.

Ἀνάγνωσις τῶν ὑπὸ τοῦ Ψευδο-Ἐρατοσθένου γεγραμμένων

Οὗτος ἐν τοῖς ἄστροις λέγεται τεθῆναι δι' αἰτίαν τοιαύτην. τοῦ Ποσειδῶνος βουλομένου τὴν Ἀμφιτρίτην λαβεῖν [εἰς] γυναῖκα, εὐλαβηθεῖσα ἐκείνη ἔφυγε πρὸς τὸν Ἂτλαντα, διατηρῆσαι τὴν παρθενίαν σπεύδουσα. ὡς δὲ καὶ αἱ πλεῖσται Νηρηίδες ἐκρύπτοντο κεκρυμμένης ἐκείνης, πολλοὺς ὁ Ποσειδῶν ἐξέπεμψε μαστῆρας, ἐν οἷς καὶ τὸν δελφῖνα· πλανώμενος δὲ κατὰ τὰς νήσους τοῦ Ἂτλαντος, περιπεσὼν αὐτῇ προσαγγέλλει καὶ ἄγει πρὸς Ποσειδῶνα· ὁ δὲ γήμας αὐτὴν μεγίστας τιμὰς ἐν τῇ θαλάσσῃ αὐτῷ ὥρισεν, ἱερὸν αὐτὸν ὀνομάσας εἶναι καὶ εἰς τὰ ἄστρα αὐτοῦ σύστημα ἔθηκεν. ὅσοι δ' ἂν αὐτῷ τῷ Ποσειδῶνι χαρίσασθαι θέλωσιν, ἐν τῇ χειρὶ ποιοῦσιν ἔχοντα τὸν δελφῖνα τῆς εὐεργεσίας μεγίστην δόξαν αὐτῷ ἀπονέμοντες. λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ καὶ Ἀρτεμίδωρος ἐν ταῖς ἐλεγείαις ταῖς περὶ Ἒρωτος αὐτῷ πεποιημέναις [βίβλοις]. Ἔχει δ' ἀστέρας ἐπὶ τοῦ στόματος α, ἐπὶ τῆς λοφίας β, ἐπὶ τῶν πρὸς τῇ κοιλίᾳ πτερύγων γ, <ἐπὶ> νώτου α, <ἐπ'> οὐρᾶς β· τοὺς πάντας θ. λέγεται δὲ καὶ φιλόμουσον εἶναι τὸ ζῷον διὰ τὸ ἀπὸ τῶν Μουσῶν τὸν ἀριθμὸν ἔχειν τῶν ἀστέρων.

Friday, August 14, 2015

Ἀετοῦ

Palazzo Grimani a Venezia - Foto Giovanni Dall'Orto - 8 Ago 2011 263b
Οὗτός ἐστιν ὁ ὄρνις, ὃς τὸν Γανυμήδην εἰς τὸν Ὄλυμπον ἀνήνεγκεν, ὅπως ὁ νεανίας οἰνόχοος τῶν θεῶν γένοιτο.
Zeus Naucratis Painter Louvre E668
Ὁ δ'ἀετός, βασιλεῦς τῶν πετεινῶν ὤν, μάλιστα πρέπει τῷ Διί. Λέγεται γὰρ ὅτι ἐφάνη πρότερον αὐτῷ τὴν  τῶν τιτάνων νίκην ἀγγείλας. Ἐν δὲ ταύτῃ Λακωνικῇ κύλικι κατανοεῖτε ἄμφω.

Sidney Hall - Urania's Mirror - Delphinus, Sagitta, Aquila, and Antinous
Διόπερ πολὺ ὑπὸ τοῦ Διὸς τιμηθείς, ὁ ἀετὸς ἔχει σημεῖον ἐπὶ τῷ οὐρανῷ.
Ἀνάγνωσις τῶν ὑπὸ τοῦ Ψευδο-Ἐρατοσθένου γεγραμμένων

Οὗτός ἐστιν ὁ Γανυμήδην ἀνακομίσας εἰς οὐρανὸν τῷ Διί, ὅπως ἔχῃ οἰνοχόον. ἔστι δὲ ἐν τοῖς ἄστροις, δι' ὅσον καὶ πρότερον, ὅτε οἱ Θεοὶ τὰ πτηνὰ διεμερίζοντο, τοῦτον ἔλαχεν ὁ Ζεύς. μόνον δὲ τῶν ζῴων ἀνθήλιον ἵπταται ταῖς ἀκτῖσιν οὐ ταπεινούμενον· ἔχει δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἁπάντων· ἐσχημάτισται δὲ διαπεπταμένος τὰς πτέρυγας ὡς ἂν καθιπτάμενος. Ἀγλαοσθένης δέ φησιν ἐν τοῖς Ναξικοῖς γενόμενον τὸν Δία ἐν Κρήτῃ καὶ κατὰ κράτος ζητούμενον, δὶς ἐκκλαπέντα, ἐκεῖθεν ἐκκλαπῆναι καὶ ἀχθῆναι εἰς Νάξον, ἐκτραφέντα δὲ καὶ γενόμενον ἐν ἡλικίᾳ τὴν τῶν Θεῶν βασιλείαν κατασχεῖν· ἐξορμῶντος δὲ ἐκ τῆς Νάξου ἐπὶ τοὺς Τιτᾶνας καὶ ἀετὸν αὐτῷ φανῆναι συνιόντα, τὸν δὲ οἰωνισάμενον ἱερὸν αὑτοῦ ποιήσασθαι [κατηστερισμένον] καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἐν οὐρανῷ τιμῆς ἀξιωθῆναι. ῎Εχει δὲ ἀστέρας δ, ὧν ὁ μέσος ἐστὶ λαμπρός.

Saturday, August 8, 2015

Δότε ἀργύριον τῷ Ἰωήλ.

Ὁ Ἰωὴλ


Ὁ Ἰωὴλ χρείαν ἔχει τῆς ὑμετέρας βοηθείας, ὦ φιλέλληνες. Θέλει γὰρ ποιῆσαι φωτογράμματα βιβλίου τινὸς ἔχοντος τὰς λύσεις τῶν τοῦ Rouse ἀσκήσεων. Τόδε δ'ἐστὶ τὸ τῶν ἀσκήσεων βιβλίον. Δεῖ μέντοι τίνειν τοῖς τῆς βιβλιοθήκης ἄρχουσιν διακόσια δολλαρία. Ὁ δὲ Ἰωὴλ ὑπισχνεῖται δώσειν πᾶσιν δωρεὰν τὰ  φωτογράμματά τε καὶ ποιήσειν νέον βιβλίον. Δότε οὖν ἀργύριον τῷ Ἰωήλ.

Friday, August 7, 2015

Ὀιστοῦ

Ἀπέκτεινεν ὁ Ζεὺς τὸν Ἀσκληπιόν,  φίλον τοῦ Ἀπόλλωνος ὑπάρχοντα, κεραυνῷ χρησάμενος. 

Domenichino and assistants - Apollo killing the Cyclops - Google Art Project
Διόπερ ὁ Ἀπόλλων σφόδρα ὀργισθεὶς ἐτόξευσε τούτῳ τῷ μεγάλῳ οἰστῷ τοὺς μονοφθάλμους Κύκλωπας, τοὺς τοῦ Διὸς ἐργάτας, οἳ ἐποίουν τοὺς κεραυνοὺς αὐτοῦ .

Claude Lorrain - Landscape with Apollo Guarding the Herds of Admetus - WGA04995
Ὁ οὖν μὲν Ζεὺς κατέγνω τοῦ Ἀπόλλωνος λατρείαν. Ὁ δ' ἐδούλευσε τῷ Ἀδμήτῳ ἕνα ἐνιαυτόν, τοῦς βοῦς αὐτοῦ βόσκων.

Sidney Hall - Urania's Mirror - Delphinus, Sagitta, Aquila, and Antinous
Ὕστερον δ' ἀνέθηκεν ὁ Ἀπόλλων τοῦτο τὸ βέλος ἐπὶ τὸν οὐρανόν, ἵνα οἱ  ἄνθρωποι μνησθεῖεν αὐτοῦ τοὺς Κύκλωπας νικήσαντος.
Ἀνάγνωσις τῶν ὑπὸ τοῦ Ψευδο-Ἐρατοσθένου γεγραμμένων

Τοῦτο τὸ βέλος ἐστὶ τοξικόν, ὅ φασιν εἶναι Ἀπόλλωνος, ᾧ τε δὴ τοὺς Κύκλωπας τῷ Διὶ κεραυνὸν ἐργασαμένους ἀπέκτεινε δι' Ἀσκληπιόν· ἔκρυψε δὲ αὐτὸ ἐν Ὑπερβορείοις οὗ καὶ ὁ ναὸς ὁ πτέρινος. λέγεται δὲ πρότερον ἀπενηνέχθαι ὅτε τοῦ φόνου αὐτὸν ὁ Ζεὺς ἀπέλυσε καὶ ἐπαύσατο τῆς παρὰ Ἀδμήτῳ λατρείας, περὶ ἧς λέγει Εὐριπίδης ἐν τῇ Ἀλκήστιδι. δοκεῖ δὲ τότε ἀνακομισθῆναι ὁ ὀιστὸς μετὰ τῆς καρποφόρου Δήμητρος διὰ τοῦ ἀέρος· ἦν δὲ ὑπερμεγέθης. ὡς Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός φησιν ἐν τῷ περὶ δικαιοσύνης· ὅθεν εἰς τὰ ἄστρα τέθεικε τὸ βέλος ὁ Ἀπόλλων εἰς ὑπόμνημα τῆς ἑαυτοῦ μάχης καταστερίσας. ῎Εχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τοῦ ἄκρου α, κατὰ τὸ μέσον α ἀμαυρόν, ἐπὶ τοῦ χηλώματος β· εὐσημότατος δ' ἐστὶν ὁ εἷς· οἱ πάντες δ.