ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Monday, November 5, 2018

Ἆρα λέγεις Ἀττικιστί;
Αὕτη ἐστὶν ἔκδοσις τοῦ βιβλίου συντεταγμένου ὕπὸ Ἐδουάρδου Ἰωαννίδου ὑπομνήμασι καὶ εἰκόσι κεκοσμημένη. Ἥνπερ μὲν δωρεὰν δίδωμι ὑμἶν, ὦ φίλοι ἀναγνῶσται. Ἐὰν δὲ θέλητε βιβλίον ἐκ παπύρου πρίασθαι, ἐνταῦθα εὑρίσκεται.
$25

ιγ' - Παραδείγματα τοῦ τοῖς συμμαθηταῖς συλλαλεῖν. Μέρος β'