ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Tuesday, May 29, 2018

κη' - Τὼ δαίμονε

29g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.