ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, May 3, 2018

κε' - Πειράσομαι

26g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.