ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Monday, May 14, 2018

κϛ' - Ἰδού, Ἀλαντίν, λαβέ

27g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.