ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Tuesday, September 5, 2017

β' - Ὁ πατὴρ τέθνηκεν

image

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.