ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, September 28, 2017

ε' - Ὁ κῆπος

image

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.