ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, September 13, 2017

γ' - Τὸ δεῖπνον

image

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.