ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, March 7, 2018

ιη' - Ἔχω. Ἔχω.

19g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.