ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, March 15, 2018

ιθ' - Συνειλημμένος εἶ.

20g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.