ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Friday, March 23, 2018

κ' - Ὁ δοῦλος τοῦ δακτυλίου

21g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.