ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Tuesday, November 7, 2017

η' - Ἡ ἔξοδος

image

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.