ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, November 15, 2017

θ' - Ἡ μήτηρ καὶ ὁ δαίμων

10g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.