ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, June 8, 2017

Ἔκδοσις τοῦ μύθου περὶ τοῦ Βενώρ

Καίπερ δυνατὸν ὂν ὑμῖν ἐντεῦθεν δωρεὰν λαβεῖν, νῦν εὑρίσκεται ἡ χαρτίνη ἔκδοσις.
$15
Ἔστι καὶ ἔκδοσις ἐν τῇ Ῥωμαϊκῇ.

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.