ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Sunday, June 4, 2017

Ἡ πεντηκοστή

unnamedg

2 comments:

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.