ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Sunday, April 8, 2018

Ὁ κόσμος ἐν εἰκόσι

Ἐλπίζω τάσδε τὰχ ἠχωγραφὰς χρησίμας ὑμῖν ἔσεσθαι, ὦ φίλοι ἀναγνῶσται, καίπερ ἐνίοτε  πεποιημένας λέξεσιν μὴ Ἀττικαῖς οὔσαις.  Τὸ γὰρ ἔργον τὸ καλούμενον ὁ κόσμος ἐν εἰκόσι, Ῥωμαϊστὶ μὲν γραφθὲν  ὑπὸ Ἰωάννου Ἀμὼς Κομενίου, μεθερμηνευθὲν δ' ὑπὸ ἄλλων εἰς ποικίλας γλώσσας, εὑρίσκεται καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ.  Ἀπολαύετε οὖν.


 

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.