ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Tuesday, April 10, 2018

κβ' - Ὁ φαρμακοπώλης

23g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.