ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, October 25, 2017

ζ' - Ὁ δαίμων

image

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.