ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, October 12, 2017

ϛ' - Ἡ ὀργή

image

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.