ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Sunday, July 24, 2016

κε' Βενώρ· Ποῖος βασιλεύς;

gp25

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.