ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Tuesday, January 9, 2018

ιγ' - Ἡ κέλευσις τοῦ βασιλέως

14g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.