ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, January 18, 2018

ιδ' - Ἡ πόμπη

15g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.