ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, December 6, 2017

ια' - Οὐ δύναμαι καρτερεῖν

12g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.