ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Friday, December 22, 2017

ιβ' - Ἐν τῇ αὐλῇ

13g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.