ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Sunday, July 16, 2017

Ἐπισκοποῦμεν τὸ τῆς τέχνης μουσεῖον

1 comment:

  1. Χάριν σοι ἔχω μεγάλην κοινώσαντι ἡμῖν τοῦτο τὸ *κινηματογράφημα.

    Βλέψας ὑμᾶς ὁμιλοῦντας Ἑλληνιστὶ μάλα ἥσθην καὶ ἐζήλωσα ὑμᾶς οὐκ ὀλίγον. Ἐὰν ἔχῃς ἄλλα *κινηματογραφήματα μὴ φθονήσῃς κοινῶσαι καὶ αὐτὰ ἵνα καὶ ἡμεῖς οἱ μὴ δυνάμενοι μετασχεῖν τῆς συνόδου τάλανες τόνδε τὸν τρόπον δυνώμεθα ὠφεληθῆναι. Ὥσπερ γὰρ εὖ οἶσθα ὀλίγοι εἰσὶν οἱ δυνάμενοι τὴν Ἑλληνικὴν ἀπὸ στόματος ἱέναι καὶ ἔτι ἐλάσσονες ὧν ἐστι ἡμῖν γε ἀκούειν ἑλληνιζόντων. Καὶ χαίρομαι ὁρῶν πολλὰ τε γνωστὰ πρόσωπα ἐκεῖ.

    ReplyDelete

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.