ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Saturday, July 15, 2017

Ἡ πρώτη Ἑλληνικὴ σύνοδοςΤαύταις ταῖς ἡμέραις πάρειμι  τῇ πρώτῃ Ἑλληνικῇ συνόδῳ ἐν τῇ Λεξιντονίᾳ τῆς Κεντουκίας. Διὰ γὰρ τούτου τοῦ καιροῦ Ἑλληνιστὶ μονον λαλοῦμεν. Σήμερον δὲ τῇ δείλῃ οἱ διδάσκολοι ἡμῶν, δηλαδὴ ὁ Χριστόφορος καὶ ὁ Στέφανος, ἤγαγον ἡμᾶς πρὸς κάλλιστον κῆπον. Ἐνταῦθα δὲ αἵδε αἱ εἰκόνες ἐποιήθησαν.

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.