ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Tuesday, May 23, 2017

μα' Βενώρ· Ὁ Βενὼρ συνίησιν

gp42

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.