ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Friday, May 12, 2017

Μῦθοι Αἰσώπειοι· ροβ', ρογ', ροδ'

Κοχλίαι


Γεωργοῦ υἱὸς ὀπτῶν κοχλίας ἀκούσας  τὸν ψόφον, ἐμέμψατο αὐτὰς ὅτι ᾄδοιεν καίπερ τῶν οἰκιῶν καιομένων.

Ἀνάγνωσις τοῦ ροβ' μύθου

Κύκνος <ἀντὶ χηνὸς ἀπαχθείς>

Cygnus et Coquus

Ἀνήρ τις εἶχε κύκνον μὲν τοῦ ἀκούειν τὴν ᾠδήν, χῆνα δὲ τοῦ ἔδεσθαι αὐτήν. Νύκτωρ δὲ ἔλαβεν τὸν κύκνον ἀντὶ τῆς χηνὸς ἵνα ἀποκτείναι. Ὁ μέντοι κύκνος ᾄσας ἐσώθη.

Ἀνάγνωσις τοῦ ρογ' μύθου

Κύκνος <καὶ δεσπότης>

Gravure door Reinier van Persijn 

Ὁ τοῦ κύκνου δεσπότης ἐβούλετο αὐτὸν ᾄδειν ἔμπροσθεν τῶν εἰς τὸ δεῖπνον κεκλημένων.
Ὁ δὲ πρῶτον μὲν οὐκ ἤθελεν  ᾄδειν, ἔπειτα δὲ νομίζων ἀποθανεῖσθαι ᾖσεν. Ὁ δὲ δεσπότης· ἀλλ' ἔδει με, ἔφη, θάνατον ἀπειλεῖν σοι.

Ἀνάγνωσις τοῦ ροδ' μύθου


Κοχλίαι
Γεωργοῦ παῖς κοχλίας ὤπτα· ἀκούσας δὲ αὐτῶν τριζόντων ἔφη· « Ὦ κάκιστα ζῷα, τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε. »
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πᾶν τὸ παρὰ καιρὸν δρώμενον ἐπονείδιστον.
Κύκνος <ἀντὶ χηνὸς ἀπαχθείς>
Ἀνὴρ εὐπορῶν χῆνά τε ἅμα καὶ κύκνον ἔτρεφεν, οὐκ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς μέντοι· τὸν μὲν γὰρ ᾠδῆς, τὸν δὲ τραπέζης ἕνεκεν. Ἐπεὶ δὲ ἔδει τὸν χῆνα παθεῖν ἐφ᾿ οἷς ἐτρέφετο, νὺξ μὲν ἦν, καὶ διαγινώσκειν ὁ καιρὸς οὐκ ἀφῆκεν ἑκάτερον. Ὁ δὲ κύκνος, ἀντὶ τοῦ χηνὸς ἀπαχθείς, ᾄδει τι μέλος θανάτου προοίμιον, καὶ τῇ μὲν ᾠδῇ μηνύει τὴν φύσιν, τὴν δὲ τελευτὴν διαφεύγει τῷ μέλει.
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι πολλάκις ἡ μουσικὴ τελευτῆς ἀναβολὴν ἀπεργάζεται.
Κύκνος <καὶ δεσπότης>
Τοὺς κύκνους φασὶ παρὰ τὸν θάνατον ᾄδειν. Καὶ δή τις περιτυχὼν κύκνῳ πωλουμένῳ καὶ ἀκούσας ὅτι εὐμελέστατόν ἐστι ζῷον, ἠγόρασε. Καὶ ἔχων ποτὲ συνδείπνους προσελθὼν παρεκάλει αὐτὸν ᾆσαι ἐν τῷ πότῳ. Τοῦ δὲ τότε μὲν ἡσυχάζοντος, ὕστερον δέ ποτε, ὡς ἐνόησεν ὅτι ἀποθνῄσκειν ἔμελλεν, ἑαυτὸν θρηνοῦντος, ὁ δεσπότης αὐτοῦ ἀκούσας ἔφη· « Ἀλλ᾿ εἰ σὺ οὐκ ἄλλως ᾄδεις, ἐὰν μὴ ἀποθνῄσκῃς, ἐγὼ μάταιος ἦν, ὃς τότε σε παρεκάλουν, ἀλλ᾿ οὐκ ἔθυον. »
Οὕτως ἔνιοι τῶν ἀνθρώπων, ἅ μὴ ἑκόντες χαρίσασθαι βούλονται, ταῦτα ἄκοντες ἐπιτελοῦσιν.

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.