ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, May 11, 2017

μ' Βενώρ· Ἡ ὁδὸς τοῦ σταυροῦ

gp41

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.