ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Friday, November 18, 2016

κθ' Βενώρ· Ἡ νίκη

gp30

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.