ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, November 16, 2016

Ὁ ἀκόλουθος

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.