ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Saturday, August 8, 2015

Δότε ἀργύριον τῷ Ἰωήλ.

Ὁ Ἰωὴλ


Ὁ Ἰωὴλ χρείαν ἔχει τῆς ὑμετέρας βοηθείας, ὦ φιλέλληνες. Θέλει γὰρ ποιῆσαι φωτογράμματα βιβλίου τινὸς ἔχοντος τὰς λύσεις τῶν τοῦ Rouse ἀσκήσεων. Τόδε δ'ἐστὶ τὸ τῶν ἀσκήσεων βιβλίον. Δεῖ μέντοι τίνειν τοῖς τῆς βιβλιοθήκης ἄρχουσιν διακόσια δολλαρία. Ὁ δὲ Ἰωὴλ ὑπισχνεῖται δώσειν πᾶσιν δωρεὰν τὰ  φωτογράμματά τε καὶ ποιήσειν νέον βιβλίον. Δότε οὖν ἀργύριον τῷ Ἰωήλ.

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.