ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, February 8, 2018

ιϛ' - Ὁ γάμος

17g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.