ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Friday, February 2, 2018

Μῦθοι Αἰσώπειοι· σπδ', σπε', σπϛ'

Ὀρνιθοθήρας καὶ πελαργός

056. THE STORK AND GEESE.
Ὀρνιθευτὴς παρασκευασάμενος παγίδα τοῖς γεράνοις ἀπῆλθεν ἵνα προσδοκῴη. Καὶ ἐπανελθὼν ηὗρε πελαργὸν ἐν τῇ ἄγρᾳ. Ὁ μὲν ἱκέτευσεν ἐλευθερωθῆναι ὅτι ἐσθίων ὄφεις καὶ ἕρπετα ὀφελὴς εἴη τοῖς ἀνθρώποις. ὁ δὲ οὐκ ἐπείσθη ὅτι ἐκεῖνος μετὰ τῶν κακῶν διατρίβοι.

Ἀνάγνωσις τοῦ σπδ' μύθου

Ὀρνιθοθήρας καὶ πέρδιξ


Ὀρνιθευτὴς εἶχεν ἥμερον πέρδικα ἵνα αὐτῷ χρώμενος τοὺς ἀγρίους ἐπικαλοίη. Φίλου δὲ προσελθόντος εἰς δεῖπνον, οὐ φεισάμενος τοῦ ὄρνιθος τοῦ παραιτουμένου, ἀπέκτεινεν αὐτόν. Ἀεὶ γὰρ ἔσῃ, ἔφη, μετὰ τῶν συγγενῶν σου.

Ἀνάγνωσις τοῦ σπε' μύθου

Ὄρνις καὶ χελιδών

Gallina et Hirundo

Χελιδὼν τις εἶδεν ὄρνιν πρῶτον μὲν θερμαίνουσαν ᾠὰ ὄφεων ἔπειτα δὲ βοηθοῦσαν τοῖς ὀφιδίοις πρὸς τὸ ἐξελθεῖν ἐκ τῶν ᾠῶν.  Διὰ τοῦτο κατεῖπεν αὐτῆς τὴν μωρίαν. Ἀνάγκη γὰρ τοὺς ὄφεις τοτὲ κατέδεσθαι αὐτήν.

Ἀνάγνωσις τοῦ σπϛ' μύθου

Σημείωσαι· οὔπω ἔξεστι τὰς νέας ἠχωγραφὰς λαβεῖν ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ διαδικτύου. Ἔγραψα δὲ πρὸς τοὺς ἐπιμελητάς.

Δίς σημείωσαι· νῦν ἔξεστι ταύτας τὰς ἠχωγραφὰς λαβεῖν.

Ὀρνιθοθήρας καὶ πελαργός.
Ὀρνιθοθήρας δίκτυα γεράνοις ἀναπετάσας πόρρωθεν ἀπεκαραδόκει τὴν ἄγραν. Πελαργοῦ δὲ σὺν ταῖς γεράνοις ἐπικαθίσαντος, ἐπιδραμὼν μετ’ ἐκείνων καὶ αὐτὸν συνέλαϐε. Τοῦ δὲ δεομένου μεθεῖναι αὐτὸν καὶ λέγοντος ὡς οὐ μόνον αὐτὸς ἀϐλαϐής ἐστι τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ καὶ ὠφελιμώτατος, τοὺς γὰρ ὄφεις καὶ τὰ λοιπὰ ἑρπετὰ συλλαμϐάνων κατεσθίει, ὁ ὀρνιθοθήρας ἀπεκρίνατο· « Ἀλλ’ εἰ τὰ μάλιστα μὴ φαῦλος σὺ εἶ, δι’ αὐτὸ τοῦτο γοῦν ἄξιος εἶ κολάσεως, ὅτι μετὰ πονηρῶν κεκάθικας. »
Ἀτὰρ οὖν καὶ ἡμᾶς δεῖ τὰς τῶν πονηρῶν συνηθείας περιφεύγειν, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ τῆς ἐκείνων κακίας κοινωνεῖν δόξωμεν.
Ὀρνιθοθήρας καὶ πέρδιξ
Ὀρνιθοθήρας, ὀψιαίτερον αὐτῷ ξένου παραγενομένου, μὴ ἔχων ὅ τι αὐτῷ παραθείη, ὥρμησεν ἐπὶ τὸν τιθασσὸν πέρδικα καὶ τοῦτον θύειν ἔμελλε. Τοῦ δὲ αἰτιωμένου αὐτὸν ὡς ἀχάριστον, εἴγε πολλὰ ὠφελούμενος παρ’ αὐτοῦ τοὺς ὁμοφύλους ἐκκαλουμένου καὶ παραδιδόντος, αὐτὸς ἀναιρεῖν αὐτὸν μέλλει, ἔφη· « Ἀλλὰ διὰ τοῦτό σε μᾶλλον θύσω, εἰ μηδὲ τῶν ὁμοφύλων ἀπέχῃ. »
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἱ τοὺς οἰκείους προδιδόντες οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀδικουμένων μισοῦνται, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τούτων οἷς προδίδονται.
Ὄρνις καὶ χελιδών
Ὄρνις ὄφεως ὠὰ εὑροῦσα, ταῦτα ἐπιμελῶς ἐθέρμαινε καὶ μετὰ τὸ θερμᾶναι ἐξεκόλαψε. Χελιδὼν δὲ θεασαμένη αὐτὴν ἔφη· « Ὦ ματαία, τί ταῦτα ἀνατρέφεις ἅπερ, ἂν αὐξηθῇ, ἀπὸ σοῦ πρώτης τοῦ ἀδικεῖν ἄρξεται ; »
Οὕτως ἀτιθάσσευτός ἐστιν ἡ πονηρία, κἂν τὰ μάλιστα εὐεργετῆται.

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.