ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, February 21, 2018

ιζ' - Ὁ ἀνόητος κάπηλος

18g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.