ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Thursday, March 9, 2017

λε' Βενώρ· Ἡ ἴασις

gp36

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.