ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, March 29, 2017

λϛ' Βενώρ· Καιρὸς πολέμου;

gp37

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.