ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Monday, January 23, 2017

Greek Prose Phrase Book

Χαίρετε, ὦ φιλέλληνες. Νεωστὶ μὲν πολλὰ σφάλματα εὕρων μετέγραψα τόδε τὸ βιβλίον·Νομίζω δὲ καὶ πολλὰ ἄλλα σφάλματα παρεῖναι ὅτι ἁμαρτωλός εἰμι. Δέομαι οὖν ὑμῶν, λαβόντες διορθοῦτε αὐτό. Χάριν ἔχω ὑμῖν.

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.