ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Wednesday, January 4, 2017

λα' Βενώρ· Στάσις ἐν Σιών.

gp32

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.