ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Monday, December 5, 2016

λ' Βενώρ· Ἀκάθαρτοι.


No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.