ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Saturday, September 10, 2016

Σημεῖον


No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.