ἑαυτὸν παιδευόμενος

ἑαυτὸν παιδευόμενος

Friday, May 24, 2019

Β' · Πόλλοι βούλονται ταῦτα τὰ συνέδρια μένειν.

02g

No comments:

Post a Comment

Γράψετε μόνον ἑλληνιστί, παρακαλῶ.